Pregled aktivnosti u području okoliša: nov način pružanja pomoći državama članicama kako bi bolje primjenjivale pravila EU-a u korist građana, uprava i gospodarstva

Poboljšanje u primjeni pravila EU-a za gospodarenje otpadom, prirodu i biološku raznolikost, kvalitetu zraka te kvalitetu vode i upravljanje njome.  Komisija je danas donijela Pregled aktivnosti u području okoliša, novi alat za poboljšanje provedbe europske politike u području okoliša i zajednički dogovorenih pravila. Read more

Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010. – 2020.: poboljšana uključenost osoba s invaliditetom u društvo, no posla još ima

Europska komisija danas predstavlja izvješće o tijeku provedbe Europske strategije za osobe s invaliditetom 2010. – 2020. Zahvaljujući djelovanju EU-a, ostvaren je napredak u svih osam područja definiranih u Strategiji. Inicijative kao što su Direktiva o lakšem pristupu internetu i prijedlog Europskog akta o pristupačnosti predstavljaju velik napredak u postizanju bolje pristupačnosti. Read more

Izjava povjerenika za međunarodnu suradnju i razvoj Nevena Mimice: prava žena i njihovo osnaživanje od ključne su važnosti za održivi razvoj

Politika međunarodne suradnje i razvoja koju provodi Europska komisija i dalje će igrati ključnu ulogu u osiguravanju pristupa žena uslugama zdravstvene zaštite i planiranja obitelji. Ravnopravnost spolova globalni je prioritet. Read more

Energetska tranzicija Europe dobro napreduje

Drugo izvješće o stanju energetske unije pokazuje da su u Europi u tijeku modernizacija gospodarstva Europske unije i prelazak na niskougljično gospodarstvo. Kad je riječ o emisijama stakleničkih plinova, energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije, Europa je na dobru putu da ostvari svoje ciljeve za 2020. godinu. Za daljnje jačanje tog procesa Komisija danas najavljuje novu turneju o energetskoj uniji. U skladu s obvezom godišnjeg izvještavanja o stanju energetske unije Europska unija danas objavljuje drugo izvješće. Read more

Ukidanje naknada za roaming: EU-ovi pregovarači dogovorili veleprodajne cijene i uklonili posljednju prepreku u ostvarenju cilja

Kao posljednji korak u ukidanju naknada za roaming do 15. lipnja 2017., predstavnici Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije dogovorili su sinoć regulaciju veleprodajnih tržišta roaminga, odnosno cijena koje operateri međusobno naplaćuju kada njihovi korisnici koriste druge mreže u EU-u. Read more

Suzbijanje životinjskih i biljnih bolesti: za 2017. određeno 165 milijuna eura

Komisija je donijela odluke kojima se za suzbijanje životinjskih bolesti i zoonoza te daljnju podršku programima nadzora nad biljnim nametnicima tijekom 2017. određuje gotovo 165 milijuna eura. Tim će se sredstvima nacionalnim tijelima u državama članicama olakšati prepoznavanje pojava zaraza koje mogu ozbiljno utjecati na zdravlje ljudi, gospodarstvo i trgovinu te njihovo suzbijanje. Read more

Komisija pojačala zaštitu radnika od opasnih kemikalija

Komisija je danas odredila indikativne granične vrijednosti za izloženost radnika 31 opasnoj kemikaliji. Na taj se način zaposlenicima, radnicima i provedbenim tijelima daje zajednička referentna točka glede najveće razine izloženosti tim kemikalijama dopuštene na radnom mjestu. Read more

Europska unija usmjerava vatrogasne postrojbe za borbu protiv šumskih požara u Čileu

Nakon brojnih šumskih požara u Čileu, koji su prouzročili više smrtnih slučajeva i velike štete, osobito u središnjem i južnom dijelu zemlje, mobilizirana je podrška EU-a. Pomoć je uslijedila nakon što je čileanska vlada objavila poziv na međunarodnu pomoć, čime je aktivirala mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu.

Gospodarstvo usluga na usluzi Europljanima

Iako usluge predstavljaju dvije trećine gospodarstva EU-a i u tom je sektoru otvoreno 90 % radnih mjesta, nisu ostvareni željeni rezultati. Rast je produktivnosti u uslužnom sektoru nizak i ostatak nas svijeta sustiže. Prepreke onemogućavaju otvaranje i širenje poduzeća te dovode do viših cijena i manjeg izbora za potrošače. Štoviše, uspjeh proizvodne industrije sve je više povezan s konkurentnošću usluga. Prepreke trgovini uslugama na jedinstvenom tržištu prepreke su i konkurentnosti proizvodne industrije EU-a. Kako bi se zaustavio taj trend i otvorila dodatna radna mjesta te ostvario rast, države članice moraju poticati razvoj gospodarstva usluga i bolje iskoristiti potencijal jedinstvenog tržišta usluga.

Četiri su konkretne inicijative koje je Komisija danas donijela:

  • Nova europska e-kartica usluga: pojednostavnjeni elektronički postupak olakšat će pružateljima poslovnih usluga (npr. inženjerskim uredima, konzultantima za IT, organizatorima poslovnih sajmova) i pružateljima građevinskih usluga obavljanje administrativnih formalnosti potrebnih za pružanje usluga u inozemstvu. Pružatelji usluga jednostavno će komunicirati samo s jednim sugovornikom u svojoj matičnoj zemlji i na svojem jeziku. Sugovornik u matičnoj zemlji provjerava potrebne podatke i prosljeđuje ih državi članici domaćinu. Država članica domaćin zadržava trenutačnu ovlast da primjenjuje domaće regulatorne zahtjeve i odlučuje može li podnositelj zahtjeva pružati usluge na njezinu državnom području. E-kartica ne bi utjecala na postojeće obveze poslodavaca ili prava radnika.
  • Procjena proporcionalnosti nacionalnih propisa o profesionalnim uslugama: gotovo 50 milijuna ljudi – 22 % europske radne snage – radi u profesijama koje mogu obavljati samo osobe koje posjeduju odgovarajuće kvalifikacije, odnosno u kojima je upotreba profesionalnog naziva zaštićena, npr. farmaceuti ili arhitekti. Reguliranje se često jamči za niz profesija, primjerice one povezane sa zdravljem i sigurnošću. Međutim, zabilježeni su mnogi slučajevi u kojima nepotrebno opterećujuća i zastarjela pravila kvalificiranim kandidatima mogu nerazumno otežati pristup tim poslovima. To se događa i na štetu potrošača. EU ne regulira niti deregulira profesije, to ostaje u nacionalnoj nadležnosti. Međutim, na temelju prava EU-a država članica mora utvrditi jesu li novi nacionalni profesionalni zahtjevi potrebni i uravnoteženi. Kako bi osigurala usklađen i dosljedan pristup, Komisija predlaže da se pojednostavni i objasni postupak kojim države članice trebaju provesti sveobuhvatnu i transparentnu provjeru proporcionalnosti prije donošenja ili izmjene nacionalnih pravila o profesionalnim uslugama.
  • Smjernice za nacionalne reforme u reguliranju profesija: uzajamna evaluacija koju su države članice provele u razdoblju od 2014. do 2016. pokazala je da u državama članicama koje su otvorile svoja tržišta usluga (npr. Italija, Poljska, Portugal i Španjolska) sad postoji veći izbor usluga po povoljnijim cijenama te su za potrošače i radnike zadržani visoki standardi. Komisija danas daje smjernice za potrebe nacionalnih reformi u reguliranju profesionalnih usluga s velikim potencijalom za rast i radna mjesta, kao što su usluge arhitekata, inženjera, odvjetnika, računovođa, savjetnika za patente, posrednika u prometu nekretnina i turističkih vodiča. Države članice pozivaju se da procijene ostvaruju li se profesionalnim zahtjevima postavljeni nacionalni javnopolitički ciljevi. Tim se smjernicama nadopunjuju evaluacije u okviru Europskog semestra posebnim usmjerenjem na zahtjeve koji se primjenjuju na te profesije.
  • Bolje obavješćivanje o nacrtima nacionalnih zakona o uslugama: od država članica pravom EU-a već se zahtijeva da obavijeste Komisiju o nacrtima nacionalnih propisa o uslugama te tako izvršnim institucijama EU-a i ostalim državama članicama daju priliku da na početku postupka iznesu sumnje o mogućim nedosljednostima sa zakonodavstvom EU-a. Komisija danas predlaže poboljšanja tog mehanizma kako bi postupak bio što brži, djelotvorniji i transparentniji.

EU i SAD objavili ocjenu trenutačnog stanja pregovora o TTIP-u

Povjerenica Malmström izjavila je:

Kako je zaključeno u raspravi s državama članicama na posljednjem Vijeću za trgovinu u studenome, ovom se ocjenom nastoji opisati i sažeti trenutačno stanje trgovinskih pregovora EU-a i SAD-a, na temelju konsolidirane politike veće transparentnosti pregovora. EU je napravio sve što je mogao kako bi postigao uravnotežen i ambiciozan sporazum o TTIP-u, koji se temelji na visokim standardima i donosi jasnu korist građanima, lokalnim zajednicama i poduzećima. Postigli smo znatan i opipljiv napredak, što ovaj sažetak i potvrđuje. Veselim se suradnji s novom američkom vladom pri oblikovanju budućih transatlantskih trgovinskih odnosa.

U zajedničkom izvješću EU-a i SAD-a prikazan je napredak u svim područjima pregovora, posebno u pogledu lakšeg pristupa tržištima za poduzeća iz EU-a i SAD-a, pojednostavnjenja tehničkih propisa bez spuštanja standarda te globalnih pravila trgovine, uključujući održivi razvoj, prava radnika, okoliš i posebno poglavlje o manjim poduzećima.

Osim pitanja o kojima je postignut dogovor, u izvješću su navedena i područja oko kojih se stajališta i dalje razlikuju, uključujući poboljšanje pristupa tržištima javne nabave, snažnu zaštitu ulaganja uz zadržavanje prava na zakonsko uređivanje te usklađivanje pristupa žigovima i oznakama zemljopisnog podrijetla.

Komisija je tijekom posljednjih nekoliko godina objavila prijedloge EU-a u okviru pregovora o TTIP-u zajedno s izvješćima o pojedinim krugovima pregovora i dokumentima o stajalištima te se intenzivno savjetovala s civilnim društvom, zbog čega su trgovinski pregovori između EU-a i SAD-a dosad najtransparentniji bilateralni pregovori.

Pregovori su doveli i do reforme EU-ovih odredaba o zaštiti ulaganja u trgovinskim sporazumima na temelju opširne rasprave s dionicima, koja je uključivala i javno savjetovanje. Komisija je u studenome 2015. iznijela novi prijedlog kojim bi se zastarjeli model rješavanja sporova između ulagača i države (ISDS) zamijenio modernim i transparentnim sustavom sudova za ulaganja (ICS) koji učinkovito štiti ulaganja, a vlasti istovremeno u potpunosti zadržavaju pravo zakonskog uređivanja.

Gospodarski i strateški razlozi za sporazum između dva najveća razvijena industrijska gospodarstva na svijetu i dalje su relevantni. U zadnje tri godine ostvaren je znatan napredak u pogledu sklapanja uravnoteženog sporazuma, koji se odlikuje visokim standardima i kojim se potiče rast, poboljšava konkurentnost i otvaraju nova radna mjesta na obje strane Atlantika.